Disclamer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de website onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals spam en reclametelefoontjes of welke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.

De op deze website getoonde informatie wordt door De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud, welke geen eigendom zijn van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud.Hoewel De Groep uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud worden onderhouden wordt afgewezen.
De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.